Wijziging spelregels

Geplaatst 22-11-2017

Geschreven door Heleen van den Berg


Beste spelende leden van Fortissimo,

Graag aandacht voor het volgende bericht van de bond:

Beste lezer, 
 
Per 1 september 2017 is een aantal spelregels gewijzigd. De verenigingen en arbitrageofficials zijn hiervan per brief van 21 augustus 2017 op de hoogte gesteld (spelregelbulletin augustus 2017); tevens zijn de wijzigingen gepubliceerd op de KNKV-site. 
 
Gebleken is dat de tekst van deze wijzigingen op onderdelen niet geheel juist is en niet in overeenstemming met het gangbare “spelregeltekstjargon”. Tevens is gebleken dat abusievelijk enkele IKF-wijzigingen niet in de Nederlandse spelregels zijn verwerkt en dat met de consequenties van doorgevoerde wijzigingen geen rekening is gehouden. 
 
Op verzoek van het Bondsbestuur heeft de (nieuwe) Werkgroep Spelregels de teksten waar nodig aangepast. Deze aanpassingen treft u bijgaand aan en kunt u tevens vinden op de KNKV-site. Per (op 1 september 2017) gewijzigde spelregel is de aanpassing ervan aangeven. In de linker kolom staat de tekst, zoals die op 1 september 2017 is gaan gelden en in de rechterkolom staat de aangepaste - dus nieuwe – tekst. 
 
Door de aanpassingen is het uniforme woordgebruik ten aanzien van spelregelteksten weer hersteld. 
 
Voor alle duidelijkheid: inhoudelijk verandert er niets. 
 
Voor wat betreft de aanpassing van de wijziging, die betrekking heeft op § 3.11c: het nemen van een strafworp, wordt tevens verwezen naar de recent, ook op de KNKV-site gepubliceerde nadere informatie over met name de vraag wanneer de bal de handen van de nemer “duidelijk zichtbaar” heeft verlaten. De aan deze informatie ten grondslag liggende brief van de IKF staat – in de Nederlandse vertaling – ook op de site. Aan genoemde informatie ligt een door de IKF vastgestelde verduidelijking van de toelichting op § 3.12c ten grondslag: formeel zijn de woorden “duidelijk zichtbaar” opgenomen. Deze wijziging is formeel dus nieuw, zij het dat zij al is gepubliceerd op de KNKV-site. 
 
De aanpassingen moeten nog worden verwerkt in het spelregelboekje, zoals dat op de KNKV-site staat. NB: de wijzigingen van 1 september 2017 staan daar nog niet in.  Het aanpassen zal binnen enkele weken plaatsvinden, waarna een geactualiseerd exemplaar op de KNKV-site wordt gezet. 

 
Groeten,
De Technische Commissie. 

Pupil van de week

Jarigen

  • Er zijn vandaag geen jarigen

Kamp 2018

Sponsors: